Accessibilitat

Esta web es accesible


Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les pautes de la iniciativa WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, http://www.w3.org/TR/WCAG20/), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts web accessibles a tothom.


Nivell de conformitat amb les pautes

  • Nivell AA de conformitat

Compatibilitat amb estàndards

  • HTML5
  • CSS
  • WCAG 2.0-AA

Avís

Si hi ha alguna dificultat a l’hora d’accedir o visualitzar informació en aquest portal, o hi ha algun suggeriment per a la millora de l’accessibilitat en algun aspecte, aquest és el correu electrònic de contacte: hola@aymerich-comunicacio.com